Publikon Kiadó
A portál céljai

Az elmúlt fél évszázad nagy léptékű információs és technológiai újításai soha nem látott érdeklődést generáltak a tudományok – így a társadalomtudományok – iránt. A korábban számos esetben csupán szűkebb körben nyomon követett érdekes kutatások és műhelymunkák ma már pillanatok alatt publikálhatók és elérhetővé tehetők a világhálón, illetve megjelentethetők a különféle nyomtatott és elektronikus médiumokban.

Az újításokat és elvárásokat szem előtt tartva, a Publikon portál egyrészt tudományos igénnyel kíván a 21. század társadalmi kihívásaira válaszokat találni, azokat összegyűjteni, rendszerezni, elsősorban a felsőoktatásban keletkezett és egyre gyarapodó írott anyag (tanulmány, esszé, vitaindító, diplomadolgozat, disszertáció, stb.) valamint a kutatói szférában publikált írások, elemzések, értekezések, recenziók feldolgozásával; másrészt ismeretterjesztő jelleggel igyekszik a szélesebb közvélemény elé tárni a társadalomtudományok területein fellelhető történelmi és aktuális, izgalmas és érdekfeszítő témákat.


Miért jött létre a Publikon?

A Publikon társadalomtudományi portál elsősorban ismeretterjesztési és oktatási célzattal hoztuk létre számos célcsoport igényeit szem előtt tartva, ezáltal nyitott mind a kutatók, mind az olvasni és kikapcsolódni vágyó érdeklődők számára. Az oldalakon található információk tudatos tematika és szerkezet szerint kereshetők, az alábbi csoportosításban:

A társadalomtudományokon belül négy fontos szegmenst emeltünk ki (történelem, politológia, néprajz, szociológia), melyeken belül tematikusan rendeztük el a különféle rovatokat. A rovatokban található cikkek, tanulmányok az alábbi témák köré épülnek:

• sajtófigyelés – főként külföldi lapok érdekességei
• országismertetők – országokról, régiókról és térségi/régiós együttműködésekről szóló elemzések (politikai, gazdasági, társadalmi és történelmi dimenzióban)
• a Harmadik és Negyedik világ; globalizációs jelenségek; Afrika és Ázsia problémái; Közel-Kelet és Közép Ázsia; Latin-Amerika
• érdekes politikai, történelmi és szociológiai elemzések, tanulmányok
• az Európai Unió szakpolitikái
• kisebbségpolitika, kisebbségvédelem és az identitási kérdései
• a média politikaformáló szerepe - a média, mint negyedik hatalmi ág?
• politikai marketing és politikai kommunikáció, választási marketing
• könyvajánlók és könyvismertetők
• programajánlatok és hírek aktuális eseményekről (konferenciák, találkozók, vitaestek)
• riportok, interjúk, háttérelemzések készítése sokakat érdeklő témákban

A  kizárólag online megjelenő tudományos-ismeretterjesztő kiadványok az elmúlt évtizedben komoly látogatottságra tettek szert az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában, illetve egyre népszerűbbek már hazánkban is. Felmérések azt igazolják, hogy az átlagos Internet felhasználók mintegy kétharmad része a világhálón olvas híreket, tanulmányokat. Ez az arány a jövőben feltehetően csak növekedni fog, mint ahogyan az igény is, hogy elismert és megbízható szakmai háttérrel rendelkező helyről szerezzék anyagaikat. A Publikon portált ezen igényeknek megfelelően kívánjuk kialakítani.

Már Magyarországon is egyre többen olvasnak idegen nyelveken, ezért különösen fontos számunkra, hogy időről-időre angol, német, francia és egyéb nyelveken publikált anyagokat közöljünk. Ennek érdekében törekszünk a közép-európai fiatal társadalomkutatók együtt-működésének erősítésére és közös kutatások, projektek generálására.


A Publikon technikai és szerkesztői háttere
A portált két, egymástól eltérő szférában tevékenykedő szervezet alapította 2005-ben:

1. A pécsi székhelyű MarkCon marketingkommunikációs iroda az informatikai és technikai háttér biztosításán kívül a marketing- és kutatás-fejlesztés területéért felelős, valamint a portál szerkesztésében tevékenykedik 
2. A szintén pécsi székhelyű IDResearch Kft. a portál szakmai kereteinek és alapjainak meghatározását koordinálja. Részt vállal továbbá a különböző társadalmi szereplők hálózatos együttműködésének generálásában, és az ebből fakadó kapcsolódó projektek kifejlesztésében. Az általa és bécsi partnere (IDM) által összefogott DRC Summer School intézményi hátterét, mint kelet-közép-európai egyetemi bázist hathatósan integrálja a portál nemzetközivé válásának folyamatába.
3. A portál kialakításában a PTE-BTK Politikai Tanulmányok Tanszékének hallgatói vettek részt.
 
A civil és gazdasági szféra együttműködése azért különösen fontos számunkra, mert tapasztalatunk szerint eltérő szempontok és érvek találkozásából kiváló projektek jönnek létre.

Impresszum

főszerkesztő: Tarrósy István
ügyvezető és főszerkesztő-helyettes: Glied Viktor
szerkesztők: Vörös Zoltán 
munkatársak: Bilonka Ákos
 
Kiadó:
IDResearch Képzési és Kutatási Kft./Publikon Kiadó
7633 Pécs, Tüzér u. 13. I/10.
www.publikon.hu
Tel/fax:+3672/522-624
Kiadóvezető: Dr. Glied ViktorA portál üzemeltetője és fejlesztője:
MarkCon Marketingkommunikációs Iroda
7623 Pécs, Móré Fülöp u. 33.
www.markcon.hu
 
A Publikon Online Társadalomtudományi Portál adatvédelmi és - kezelési elvei és gyakorlata
 
I. A Publikon Online Társadalomtudományi Portál ezúton teszi közzé az adatvédelmi és - kezelési elveit és politikáját - melyet magára nézve kötelező erővel ismer el. Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, valamint az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról.
A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).
 
II. Fogalom-meghatározások a jelen közlemény alkalmazása során:
a)  személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
b) különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok;
c) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;
d) adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
e) adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
f)  nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
g)  adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;
h)  adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
i)  adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
j)  automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora;
k)  gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.
 
III. Az adatok minősége, azaz a személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során:
a) az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;
b) az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;
c) az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;
d) az adatoknak pontosaknak, és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;
e) az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé,
f) nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is,
g) megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.
 
IV. Az adatalanyt védő további garanciák:
Mindenkinek joga van arra, hogy
a) tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;
b) ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;
c) indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon;
d) jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.
Az adatkezelés célhoz kötöttsége:
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:
Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
Adatbiztonság:
Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat - kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatot - védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.
V. Adatvédelmi Irányelvek:
A Publikon Társadalomtudományi Portál kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Publikon Társadalomtudományi Portál felhívja a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.
Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat a Publikon Társadalomtudományi Portál  az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
 
Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az Alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Publikon Társadalomtudományi Portál kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
 
A Publikon Társadalomtudományi Portál  kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja, vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
 
Szerzői jogvédelem
Azzal, hogy belép a www.publikon.hu vagy a www.publikon.com oldalra, minden esetben elfogadja az alábbi feltételeket:
 
A www.publikon.hu és www.publikon.com portálon található tartalom a MarkCon Iroda szellemi tulajdona.

• A Publikon Társadalomtudományi Portál fenntart minden, a portál bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A portálhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

• A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a portál egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A portál tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a portál így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

• A Publikon Társadalomtudományi Portál oldalai teljes egészében, szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a portál tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

• A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Publikon Társadalomtudományi Portál követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

• A portáltól értesüléseket átvenni csak a portálra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a portálra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

• A publikon.hu és a publikon.com domain nevek , valamint az "Publikon" név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag a Publikon Társadalomtudományi Portál szerkesztőségének előzetes írásos hozzájárulásával lehetséges.

Újdonság
Kosár
A kosár 0 terméket tartalmaz.
Kiemelt ajánlataink
Szilágyi István
Geopolitika
254 oldal
Ára: 2000 Ft

Az elmúlt évtizedekben a közéletben és a közbeszédben, a politikai elemzők és a politikusok, a gazdasági szakértők és a közgazdászok,az újságírók és a hírmagyarázók,a geográfusok és a történészek, a társadalomtudósok és a természettudományok képviselői körében a mindennapos érintkezés során divatossá vált a geopolitika szó használata.
A százé...

Baranyai Nóra
Autonómiatörekvések Kelet-Közép-Európában
184 oldal
Ára: 2590 Ft

 A nyugat-európai területi autonómiák kialakulásáról, fejlődéséről és működéséről számos elemzés készül, jóval szűkebb azonban a kelet-közép-európai térség törekvéseit vizsgáló munkák köre. Jelen kötet négy, a kárpátaljai ruszin, a morvaországi, a székelyföldi, valamint a sziléziai autonómiamozgalom elemzésén keresztül összegzi a kelet-közép...

Marsai Viktor - Hettyey András
Szomália - állami összeomlás és konszolidáció Afrika Szarván
210 oldal
Ára: 2490 Ft

Szomália kapcsán mindenki hozzászokott a rossz hírekhez. Háború, kalóz-kodás, merényletek, robbantás, államkudarc, lázadók, iszlamisták, a „Nyugat” csődje – ezek azok a fogalmak, amelyeket a legtöbben ehhez a kelet-afrikai országhoz kapcsolnak.

De melyek azok az okok, amelyek ide vezettek, és hogyan élnek az emberek Afrika Szarván? Két fiatal kutató, ...